Điều khoản Cộng tác viên

ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN F99

Điều khoản và Chính sách chương trình Cộng tác viên F99 (Thỏa thuận hợp tác) này được thiết lập và tham gia giữa Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ F99 (dưới đây gọi tắt là F99) và các cá nhân đăng ký tham gia trở thành Cộng tác viên của F99 (dưới đây viết tắt là CTV). Các điều khoản và chính sách trong Thỏa thuận hợp tác này được áp dụng khi bạn tham gia vào Chương trình Cộng tác viên F99. Bằng việc đăng ký tham gia vào chương trình, CTV hoàn toàn đồng ý với tất cả điều khoản và chính sách trong Thỏa thuận hợp tác này.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1. F99: là đơn vị sở hữu và quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử F99.com.vn và ứng dụng di động F99.

2. Sàn giao dịch thương mại điện tử: là sàn giao dịch thương mại điện tử F99.com.vn và ứng dụng di động F99.

3. Sản phẩm của F99: Là hàng hóa/dịch vụ được chào bán, bán và phân phối trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

4. Chương trình Cộng tác viên F99: là chương trình tiếp thị liên kết, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của F99 thông qua các CTV. Hay nói cách khác, CTV sẽ đóng vai trò trung gian, giới thiệu người mua hàng tiềm năng đến với F99. CTV sẽ nhận được khoản hoa hồng từ chính F99 với mỗi đơn hàng thành công. Khách hàng cũng có thể trở thành thành viên của CTV và được nhận hoa hồng trực tiếp từ F99.

5. Khách thăm: được hiểu là các cá nhân/ người dùng internet được chuyển tiếp tới Sàn giao dịch thương mại điện tử bằng đường dẫn (link) chia sẻ từ Cộng tác viên F99.

6. Thành viên cấp 1: được hiểu là Khách thăm chưa trở thành CTV và chưa là thành viên của bất cứ CTV nào khác, sau khi đăng nhập vào tài khoản trên Sàn giao dịch thương mại điện tử F99 thông qua link được gửi bởi CTV.

7. Thành viên cấp 2: được hiểu là Khách thăm chưa trở thành CTV và chưa là thành viên của bất cứ CTV nào khác, sau khi đăng nhập vào tài khoản trên Sàn giao dịch thương mại điện tử F99 thông qua link được gửi bởi Thành viên cấp 1 (trong trường hợp Thành viên cấp 1 cũng là 1 CTV của F99).

8. Thành viên cấp 3: được hiểu là Khách thăm chưa trở thành CTV và chưa là thành viên của bất cứ CTV nào khác, sau khi đăng nhập vào tài khoản trên Sàn giao dịch thương mại điện tử F99 thông qua link được gửi bởi Thành viên cấp 2 (trong trường hợp Thành viên cấp 2 cũng là 1 CTV của F99).

9. Liên kết: là một đường dẫn (link) đến Sàn giao dịch thương mại điện tử dưới hình thức địa chỉ URL, mỗi CTV được cung cấp 1 liên kết riêng để sử dụng trong Kênh truyền thông của mình nhằm xác định Thành viên trực thuộc.

10. Nhấp chuột: Nhấp chuột là việc người sử dụng nhấp vào đường dẫn liên kết để đến với Sàn giao dịch thương mại điện tử F99

11. Nguyên Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng: Là trường hợp Khách Thăm tiến hành thao tác Đăng nhập tài khoản trên Sàn giao dịch thương mại điện tử F99 thông qua các Liên kết, khi đó, Khách thăm sẽ trở thành Thành viên của Cộng tác viên cuối cùng giới thiệu (có Liên kết được Khách thăm nhấp vào và đăng nhập tài khoản tại Liên kết đó).

12.Hoa hồng: Là khoản phí F99 thanh toán cho Cộng tác viên, bao gồm hoa hồng đến từ giá trị đơn hàng thành công từ Thành viên và tiền thưởng khi có thành viên mới.

13. Đơn Hàng Thành Công: Là đơn hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ được hoàn tất trên Sàn giao dịch thương mại điện tử kể từ ngày Thành viên được Cộng tác viên dẫn đến Sàn giao dịch thương mại điện tử. Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo hoặc đơn hàng phát sinh từ Hành vi bị cấm. Đơn Hàng Thành Công cũng không bao gồm đơn hàng bị huỷ hoặc bị người mua từ chối nhận hàng hoặc bị trả hàng.

14. Giá trị đơn hàng gốc: Là tổng giá trị đơn hàng được đặt mua sản phẩm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

15. Khuyến mãi: Là phần tiền được giảm trừ khi đặt mua sản phẩm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử bằng một số hình thức như voucher, hạt giống (không tính các chương trình giảm giá, thanh lý sản phẩm).

16. Phí ship: Là khoản phí vận chuyển người mua phải thanh toán khi đặt hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

17. Tiền thưởng thành viên: Là khoản phí F99 thanh toán cho Cộng tác viên căn cứ trên số thành viên các cấp mới của cộng tác viên đó.

18. Quà tặng giá sốc: Là quà tặng của F99 dành cho các khách thăm tiến hành đăng ký tài khoản mới trên Ứng dụng di động F99.

19. Quà tặng miễn phí: Là quà tặng của F99 dành cho các cộng tác viên khi có thêm thành viên cấp 1 mới (tải và đăng ký tài khoản mới trên ứng dụng di động F99) và đạt đủ điều kiện của chương trình đang diễn ra.

20. Hành vi bị cấm: Là các hành vi không được phép sử dụng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ theo thỏa thuận của các Bên.

21. Thông Tin Mật: Là bất kỳ thông tin nào được thể hiện dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác này và những thông tin mà một Bên có thể có được trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này.

22. Hệ thống của F99: Là hệ thống trực tuyến do F99 cung cấp để Cộng tác viên tham gia Chương trình Cộng tác viên F99 có thể truy cập xem những thông tin thống kê và thông tin tài chính. Thông qua Hệ thống của F99, CTV có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm: hoạt động của CTV, theo dõi thông tin các Thành viên, đăng nhập để xem số tiền hoa hồng,...

ĐIỀU 2. XÁC LẬP HỢP TÁC

Quan hệ Hợp Tác giữa F99 và các cá nhân về việc trở thành Cộng tác viên Sàn giao dịch thương mại điện tử F99 thông qua việc Xác nhận trở thành Cộng tác viên trên ứng dụng hoặc website của F99, theo đó đồng ý với các điều khoản và chính sách này.

ĐIỀU 3: PHẠM VI CÔNG VIỆC

3.1 Phạm vi công việc là việc Bên CTV tham gia vào Chương trình Cộng tác viên và quảng bá cho F99 dựa trên Hệ thống của F99. F99 sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin chương trình và tài liệu quảng bá cần thiết cho bên CTV.

3.2 Bên CTV phải chịu trách nhiệm cho việc đưa các thông tin chương trình và tài liệu quảng bá lên các kênh công khai hoặc chia sẻ cá nhân.

3.3 Đổi lại cho những Đơn hàng Thành công từ Thành viên các cấp, Bên CTV sẽ được nhận hoa hồng tương ứng từ F99, dựa trên giá trị đơn hàng với điều kiện đảm bảo KPI.

3.4 Chương trình Cộng tác viên sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào giữa Các Bên nằm ngoài

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA F99

4.1 Quyền của F99:

a, Cung cấp hoặc dừng cung cấp các sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo chiến lược kinh doanh của F99.

b, Quyết định giá bán sản phẩm, dịch vụ, mức thù lao cộng tác viên theo từng thời điểm. Trường hợp thay đổi giá bán, mức thù lao, F99 sẽ thông báo cho Bên Cộng tác viên.

c, Yêu cầu Bên Cộng tác viên tuân thủ các quy định, quy trình do F99 ban hành liên quan đến hoạt động của cộng tác viên.

d, Quy định các điều kiện Bên Cộng tác viên phải đáp ứng để được hoa hồng cộng tác viên.

e, Có quyền kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quảng bá, kêu gọi thành viên tham gia của Cộng tác viên; được quyền áp dụng các chế tài xử lý nếu Bên CTV có sai sót, vi phạm các quy định của F99 và thỏa thuận hợp tác này.

f, Không giải quyết bất cứ trường hợp khiếu kiện nào liên quan đến thanh toán thù lao sau khi F99 đã hoàn thành việc thanh toán thù lao đã được hai Bên thống nhất theo các chu kỳ thanh toán.

g, Giữ lại khoản tiền thuế thu nhập cá nhân và kê khai, nộp thay cho Bên CTV theo quy định của pháp luật (nếu có).

4.2 Trách nhiệm của F99:

a, Thực hiện đầy đủ nội dung công việc đã cam kết trong Thỏa thuận hợp tác

b, Cung cấp đầy đủ các ấn phẩm, tài liệu, văn bản, quy trình, quy định nghiệp vụ có liên quan (nếu có) để tạo điều kiện cho Bên Cộng tác viên thực hiện công việc.

c, Xây dựng các quy trình, quy định cần thiết để triển khai các công việc theo Thỏa thuận hợp tác. Trong trường hợp cần thiết, F99 có nghĩa vụ tập huấn về dịch vụ, hướng dẫn nghiệp vụ cho Bên Cộng tác viên.

d, Thông báo cho Bên Cộng tác viên khi có thay đổi về chính sách, quy định trong thỏa thuận hợp tác và quy trình nghiệp vụ, các chương trình khuyến mại,... phục vụ công việc quảng bá, tư vấn sản phẩm/ dịch vụ của F99.

e, Phối hợp đối soát và thanh toán thù lao cho Bên Cộng tác viên theo đúng quy định tại Thỏa thuận hợp tác.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN CỘNG TÁC VIÊN

5.1 Quyền của Bên Cộng tác viên:

a, Được hưởng tiền hoa hồng cộng tác viên, tiền thưởng và quà tặng chương trình cộng tác viên theo quy định của Thỏa thuận này

b, Chủ động tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để tiếp xúc, trao đổi, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của F99 với khách hàng.

c, Được quyền chủ động về thời gian, địa điểm và cách thức thực hiện công việc phù hợp với quy định của pháp luật.

d, Được yêu cầu F99 hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết, cung cấp các thông tin, tài liệu, văn bản, các chương trình khuyến mại, thay đổi giá bán và các quy trình, nghiệp vụ,... liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ mà mình làm cộng tác viên để cung cấp cho khách hàng

5.2 Trách nhiệm của Bên Cộng tác viên:

a, Tự chịu trách nhiệm về pháp lý trong mọi hoạt động của mình khi thực hiện Thỏa thuận hợp tác này.

b, Cam kết cung cấp chính xác các thông tin của mình cho F99 để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu và thanh toán.

c, Thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động khác trung thực, rõ ràng, minh bạch và theo đúng các quy định của F99. Hướng dẫn khách hàng đặt mua các sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử F99.

d, Cam kết sử dụng tài khoản, các tài liệu và các tài sản khác do F99 cung cấp (nếu có) theo đúng các mục đích và yêu cầu của F99 trong việc chăm sóc khách hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của F99.

e, Không chia sẻ tài khoản Cộng tác viên cho bất kỳ ai khác với bất cứ mục đích nào.

f, Không tiến hành quảng bá sản phẩm, dịch vụ bằng hình thức SPAM, gian lận như cheating, hacking,...; Không quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên các kênh vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kênh bị tranh chấp và/hoặc các hình thức không được pháp luật cho phép hoặc chưa quy định rõ ràng,...;

g, Đảm bảo thái độ làm việc tích cực, đúng quy định, giao tiếp lịch sự, không làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh và sản phẩm, dịch vụ của F99.

h, Không được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận của F99.

i, Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí và các chi phí khác liên quan (nếu có) đến quá trình thực hiện Thỏa thuận hợp tác này.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN CỦA F99

6.1 Đăng ký trở thành Cộng tác viên của F99

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên ứng dụng F99

Bước 2: Đăng ký trở thành CTV F99 (xác nhận hợp tác)

Bước 3: Chia sẻ link sản phẩm, link đặt hàng để tìm kiếm các thành viên trong hệ thống của mình

6.2 Điều kiện để Cộng tác viên có thành viên trong hệ thống

Bước 1: Cộng tác viên chia sẻ Liên kết của mình

Bước 2: Khách thăm nhấp vào Liên kết được chia sẻ từ CTV

Bước 3: Khách thăm đăng nhập tài khoản trên sàn giao dịch thương mại điện tử F99 với điều kiện chưa là CTV và chưa là thành viên của bất cứ CTV nào khác

Sau khi đăng nhập app, Khách thăm sẽ trở thành thành viên của CTV F99. Hệ thống thành viên sẽ bao gồm 3 cấp:

- Thành viên cấp 1: Thành viên được mời từ CTV

- Thành viên cấp 2: Thành viên được mời từ thành viên cấp 1(trong trường hợp Thành viên cấp 1 cũng là 1 CTV của F99)

- Thành viên cấp 3: Thành viên được mời từ thành viên cấp 2 (trong trường hợp thành viên cấp 2 cũng là 1 CTV của F99)

Thành viên các cấp muốn trở thành CTV chỉ cần đăng ký tham gia hệ thống theo Bản đăng ký trực tuyến có sẵn. Sau đó chia sẻ link và tìm kiếm các cấp thành viên của mình để hưởng hoa hồng từ F99.

Mỗi CTV sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng từ tối đa 3 cấp thành viên.

ĐIỀU 7. HOA HỒNG CỦA CỘNG TÁC VIÊN CHO GIAO DỊCH XÁC LẬP TỪ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ F99

7.1 Hoa hồng dự kiến

7.1.1 Hoa hồng dự kiến từ đơn hàng

Bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng khi thành viên của bạn mua hàng từ nhà cung cấp ký hợp tác chương trình CTV với F99.
Danh sách nhà cung cấp ký hợp tác chương trình CTV F99: F99 Trading

Khi thành viên phát sinh đơn hàng thành công, CTV sẽ được nhận hoa hồng dự kiến theo cơ chế dưới đây:

- Thành viên cấp 1 phát sinh đơn hàng thành công, CTV được hưởng 4% giá trị đơn hàng.

- Thành viên cấp 2 phát sinh đơn hàng thành công, CTV được hưởng 3% giá trị đơn hàng. Đồng thời, thành viên cấp 1 sẽ được hưởng 4% giá trị đơn hàng do thành viên cấp 2 phát sinh đơn.

- Thành viên cấp 3 phát sinh đơn hàng thành công, CTV được hưởng 3% giá trị đơn hàng. Đồng thời, thành viên cấp 1 sẽ được hưởng 3%, cấp 2 sẽ được hưởng 4% giá trị đơn hàng do thành viên cấp 3 phát sinh đơn.

Quy ước về giá trị đơn hàng

*Giá trị đơn hàng = Giá trị đơn hàng gốc - Khuyến mãi (nếu có), không tính phí ship.

Làm tròn tới hàng đơn vị. (Ví dụ: 121.129,5 vnđ -> 121.130 vnđ)

Quy ước về các trạng thái của hoa hồng dự kiến

Hoa hồng dự kiến của CTV được thống kê theo 3 trạng thái:

- Chờ xác nhận: đơn hàng của thành viên các cấp đang trong trạng thái chờ xác nhận hoặc đang trong quá trình giao vận.

- Đơn thành công: đơn hàng của thành viên các cấp đã chuyển sang trạng thái thành công và tiền hoa hồng cho CTV đã được ghi nhận cho tháng hiện tại.

- Đơn đã huỷ: đơn hàng của CTV đã bị huỷ. CTV sẽ không được ghi nhận theo giá trị của các đơn hàng ở trạng thái này.

*Trong trường hợp đến ngày đối soát KPI mà các đơn hàng vẫn đang trong trạng thái Chờ xác nhận, thì các đơn hàng đó sẽ được chuyển sang tính tháng tiếp theo.

7.1.2 Hoa hồng dự kiến từ tiền thưởng mời thành viên

Bạn sẽ nhận được tiền thưởng khi thành viên cấp dưới có đơn hàng đầu tiên thành công (nhận đơn hàng quà tặng thành công) trên Ứng dụng F99, cụ thể:

- Thành viên cấp 1 có đơn hàng đầu tiên thành công: CTV hưởng 10.000đ tiền thưởng trên mỗi thành viênn 

- Thành viên cấp 2 có đơn hàng đầu tiên thành công: CTV hưởng 5.000đ tiền thưởng trên mỗi thành viên

- Thành viên cấp 3 có đơn hàng đầu tiên thành công: CTV hưởng 5.000đ tiền thưởng trên mỗi thành viên

7.2 Hoa hồng thực nhận

- Hoa hồng thực nhận tháng T là tổng hoa hồng dự kiến của các đơn ở trạng thái thành công và tiền thưởng thành công trong tháng T và được ghi nhận vào ngày 1 của tháng T+1 (tức tháng liền kề sau tháng T – tháng sau).

- Hoa hồng thực nhận sẽ được cộng dồn vào Tiền hoa hồng tổng của CTV nếu chưa tiến hành rút tiền.

7.3 Điều kiện rút tiền

- Bạn cần đạt điều kiện rút tiền trước ngày cuối cùng của tháng để có thể rút tiền hoa hồng về tài khoản ngân hàng vào tháng sau.

Điều kiện 1: Chi tiêu

Là tổng số tiền thanh toán của các đơn hàng thành công trong tháng (không bao gồm phí vận chuyển)

Điều kiện 2: Đơn hàng

Là tổng số đơn hàng thành công trong tháng

Điều kiện 3: Số thành viên cấp 1

Là tổng số thành viên cấp 1 mới thêm trong tháng

- Điều kiện rút tiền hoa hồng được chia thành 3 mức chỉ tiêu, tương ứng với các mức điều kiện và quyền lợi đi kèm khác nhau. Cụ thể như sau:

● Nếu số tiền hoa hồng Cộng tác viên có ít hơn số tiền tối đa được rút, cộng tác viên có thể rút toàn bộ số tiền hoa hồng.

● Khi cộng tác viên đạt đủ các điều kiện ở chỉ tiêu 3, có thể rút không giới hạn (toàn bộ) số tiền hoa hồng trong tháng.

● Phần tiền hoa hồng còn lại sau khi thực hiện rút tiền, cộng tác viên có thể giữ lại để rút vào kỳ sau hoặc chuyển về F99 Xu (dùng thanh toán đơn hàng trên Ứng dụng F99)

7.4 Cách thức nhận tiền hoa hồng

F99 sẽ chi trả hoa hồng cho các CTV hàng tháng thông qua kênh thanh toán trực tuyến trên Sàn giao dịch thương mại điện tử F99. Cụ thể như sau:

Bước 1: CTV thêm phương thức thanh toán

Chọn thanh toán Rút về F99 Xu hoặc Rút về tài khoản ngân hàng.

- Với phương thức thanh toán Rút về F99 Xu cần cung cấp đầy đủ các nội dung sau đây:

● Tên người dùng

● Số điện thoại

● Ảnh CMND (2 mặt)

- Với phương thức thanh toán Rút về tài khoản ngân hàng cần cung cấp đầy đủ các nội dung sau đây:

● Thông tin ngân hàng:

- Chọn ngân hàng

- Chi nhánh ngân hàng

- Tên tài khoản ngân hàng

- Số tài khoản

● Thông tin cá nhân:

- Số CMND

- Ảnh CMND (2 mặt)

● Yêu cầu bắt buộc :

- Tên tài khoản ngân hàng trùng với tên trên CMND.

- Số CMND khớp với ảnh chụp CMND.

Trạng thái của yêu cầu rút tiền gồm có:

1) Chờ duyệt

2) Bị từ chối

3) Chờ thanh toán

4) Thành công

Bước 2: Hệ thống F99 xác nhận yêu cầu rút tiền từ CTV

Bước 3: Hệ thống tiến hành thanh toán tiền hoa hồng

Bước 4: Hệ thống xác nhận thanh toán thành công

7.5 Yêu cầu khi rút tiền

● Quy định thời gian rút tiền:

- CTV chỉ có thể thực hiện rút tiền 1 lần/ tháng (1 lần thành công)

- CTV có thể gửi yêu cầu rút tiền vào tất cả các ngày trong tháng

- CTV có thể rút dựa vào Số dư

● Yêu cầu rút tiền:

- Số tiền rút tối thiểu 100.000.

- CTV rút từ 2.000.000đ trở lên, hệ thống F99 sẽ giữ lại 10% Thuế TNCN.

- CTV có thể rút dựa vào Số dư

● Lưu ý:

- CTV có thể thực hiện lại yêu cầu rút tiền trong trường hợp bị từ chối nếu thoả mãn điều kiện

+ Chưa có yêu cầu rút thành công và đang không có yêu cầu chờ duyệt, hoặc chờ thanh toán.

- Yêu cầu rút tiền sẽ được duyệt muộn nhất vào ngày mùng 10 hàng tháng và được tiến hành thanh toán vào ngày 15 hàng tháng.

ĐIỀU 8. CHÍNH SÁCH QUÀ TẶNG CỘNG TÁC VIÊN

8.1 Chính sách quà tặng dành cho cộng tác viên

Cộng tác viên khi tham gia chia sẻ và tìm kiếm thành viên mới, sẽ nhận được quà tặng miễn phí là đơn hàng với giá 0đ trên Ứng dụng di động F99.

Điều kiện nhận quà:

- Chia sẻ thành công 3 người đăng ký tài khoản mới trên Sàn giao dịch thương mại điện tử F99 (bao gồm website f99.com.vn và ứng dụng di động F99)

- Mỗi cộng tác viên được nhận tối đa 10 phần quà miễn phí

8.2 Chính sách quà tặng dành cho người được giới thiệu

Người được giới thiệu từ chương trình quà tặng cộng tác viên sẽ nhận được quà tặng là 01 đơn hàng giảm giá sốc và bộ voucher ưu đãi 100.000đ (bao gồm 2 voucher 30.000đ và 1 voucher 40.000đ) áp dụng khi mua hàng trên Ứng dụng di động F99.

Đơn hàng giảm giá sốc có thể mua cùng với các sản phẩm giá ưu đãi khác trong danh mục đi kèm.

Điều kiện nhận quà:

- Nhấp vào link được chia sẻ từ cộng tác viên và đăng ký tài khoản trên Ứng dụng di động F99

- Hoặc là thành viên của một cộng tác viên và tiến hành đăng ký tài khoản trên Ứng dụng di động F99

- Đơn hàng quà tặng của người được giới thiệu chỉ được áp dụng 01 lần duy nhất

* Chính sách quà tặng Cộng tác viên sẽ thay đổi tùy từng thời điểm, mọi sự thay đổi sẽ được thông báo trên Ứng dụng di động F99.

ĐIỀU 9. PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI

9.1. F99 và Cộng tác viên đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi Hệ Thống của F99 bằng cách sử dụng thiết bị hoặc phần mềm định danh để theo dõi giao dịch được thực hiện ở Sàn giao dịch thương mại điện tử.

9.2. Một giao dịch Cộng tác viên được hưởng hoa hồng là giao dịch giao dịch của thành viên cấp dưới có trạng thái đơn hàng thành công.

ĐIỀU 10. THANH TOÁN

10.1 Chương trình CTV F99 trả hoa hồng theo chu kỳ mỗi tháng 1 lần (từ ngày mùng 10 đến 15 hàng tháng)

10.2 Với Cộng tác viên, các khoản Thanh toán sẽ bị khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân, theo quy định của Nhà nước. Mức thuế hiện đang được áp dụng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính là 10% đối với khoản thu nhập trên 2,000,000 đ (Hai triệu đồng). Các khoản Thanh toán dưới 2,000,000 đ sẽ được miễn trừ Thuế thu nhập cá nhân.

10.3. Nếu các khoản thanh toán phải chịu thuế thu nhập cá nhân, F99 sẽ khấu trừ số thuế đó vào khoản thanh toán, chi trả cho Cộng tác viên số tiền sau khấu trừ và đồng thời cung cấp chứng nhận hoặc tài liệu tương đương về số thuế mà CTV bị khấu trừ.

ĐIỀU 11. BẢO MẬT

11.1 Thông tin mật theo quy định tại điều này có nghĩa là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Thỏa thuận Hợp tác, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, loại hoặc phương thức thể hiện nào mà:

a. Liên quan đến các Bên hoặc một Bên; hoặc

b. Liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác này hoặc việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này; hoặc

c. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một Bên, dù là thực tế hay đang đề xuất, đã được tiết lộ trong quá trình đàm phán, hình thành và thực hiện.

11.2 Cộng tác viên có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin được F99 cung cấp hoặc các thông tin khác liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác và không tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của F99 trừ trường hợp được yêu cầu hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong trường hợp như vậy, Cộng tác viên có trách nhiệm phải thông báo trước cho F99 trong Thỏa thuận Hợp tác này về yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

11.3 Trách nhiệm bảo mật thông có hiệu lực không thời hạn, kể cả khi kết thúc thời hạn Thỏa thuận Hợp tác.

ĐIỀU 12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

12.1 Thỏa thuận Hợp tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.

12.2 Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu Thỏa thuận Hợp tác sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa các Bên trong thời gian đến ba mươi (30) ngày hoặc lâu hơn nếu các Bên có thỏa thuận nhưng cũng không vượt quá thời.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: